Monimuotoinen oppilaitosyhteistyö vahvistaa kaikkien osaamista  

Alustapalvelu Socialalle on tärkeää olla mukana edistämässä ja vahvistamassa hyvinvointiteknologian ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia ja niiden käytössä tarvittavaa osaamista. Oppilaitosyhteistyö on monimuotoista kumppanuutta, jossa vaihdetaan tietoa ja osaamista, opitaan yhdessä sekä hyödynnetään verkostoja muun muassa toimintamallien levittämisessä.  

Tarjoamalla paikan harjoitteluun tai työssä oppimiseen, tarjoamme myös näköalan yhteiskunnallisen yrityksen toimintaan, sosiaali- ja terveysalan järjestölähtöiseen palveluntuotantoon, monitoimijaiseen ekosysteemiin sekä teknologialla tuettuihin palveluprosesseihin ja niiden kehittämiseen. Toimintaympäristö tarjoaa myös mielenkiintoisia opinnäytetöiden ja tutkimusten aiheita. 

Olemme mukana kahden kehittämishankkeen ohjausryhmässä, tukien hankkeen etenemistä sekä tarjoamalla osaamisen ja verkoston hankkeen käyttöön.  

YDIN- yhdessä digimmin – hankkeessa vahvistetaan henkilökohtaisten avustajien ja avun käyttäjien digitaitoja luomalla avoin digitaalinen oppimisympäristö ja koulutuskokonaisuus digitaitojen vahvistamiseen. Digitaalisten taitojen vahvistumisen myötä avun käyttäjien mahdollisuudet opiskella ja työskennellä vahvistuvat. Digitaidot lisäävät myös osallisuutta ja sitä kautta hyvinvointia. Hankkeen toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu  (TAMK) ja Kiipulan ammattiopisto. 

GerDigiGame – hankkeen päätavoitteena on lisätä ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten digiosaamista. Hankkeessa rakennetaan ammattilaisille ja opiskelijoille tarkoitettu yhteistoiminnallinen virtuaalinen oppimisympäristö. Näin tuotetaan ikääntyneiden hoitotyössä työskenteleville ammattilaisille innovatiivisia ja uudenlaisia kokemuksia digitaalisuudesta ja teknologioiden hyödyntämisestä ikääntyneiden hoitotyössä. Hanke on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Tampereen Seudun ammattiopiston (Tredu) yhteinen.  

Taitaja-kisoissa nuoret tulevaisuuden huippuosaajat kilpailevat ammattiosaamisen suomenmestaruudesta yli neljässäkymmenessä lajissa. Tuomaristo koostuu opettajista ja työelämän edustajista, joiden edellytetään olevan ammatillisesti kokeneita, päteviä ja alallaan tunnustettuja ammattilaisia. Socialan palvelupäällikkö oli mukana tuomaroimassa Hyvinvointiteknologian lajia Tampereen ammattiopistossa helmikuussa järjestetyssä semifinaalissa. Neljä rohkeaa ja osaavaa opiskelijaa sai jatkopaikan toukokuussa järjestettävään finaaliin.  

Oppilaitosyhteistyössä anti on molemminpuolista. Viemme näkemyksiä työelämän osaamistarpeista vaikuttaen opetuksen sisältöihin ja tarvitsemme itse koulutusta vastataksemme jatkuvassa muutoksessa olevan toimintaympäristön tarpeisiin. Uudet ideat ja innovaatiot syntyvät usein toimijoiden ja toimintojen yhteistyöprosesseissa. Oppilaistoyhteistyö on yhteiskuntavastuullista toimintaa ja osa kestävää kehitystä. 

Lisätietoja:
GerDigiGame-hanke 
Ydin – Yhdessä Digimmin 

Kirjoittaja: Kirsi Mustonen työskentelee Alustapalvelu Sociala Oy:ssä palvelupäällikkönä. Hänen vastuullaan on teknologialla tuetut yhteistyöprosessit ja alustapalvelun kehittäminen. Kirsillä on vahvaa osaamista sote-alan koulutuksesta, mielen hyvinvoinnista ja järjestöjen toiminnasta. Socialassa Kirsillä on keskeinen rooli henkilöstövuokrauksen kumppanuusverkoston johtamisessa.