Mihin sosiaalihuollon palveluntuottajan tulee ilmoittautua Pirkanmaalla? 

Kasvanut palvelukysyntä on vauhdittanut monen kohdalla ajatusta perustaa oma yritys tai laajentaa järjestön tai yrityksen palveluvalikoimaa kotiin tuotaviin palveluihin. Kotona asuvien asiakkaiden tuen tarve on kasvanut iästä tai sairaudesta johtuen. Nämä palvelut kuuluvat yksityisiin sosiaalipalveluihin ja niitä tarjoavan palveluntuottajan on tehtävä ennen palvelun aloittamista ilmoitus sille hyvinvointialueelle, jossa palveluja tuottaa. Jotta palvelut voi laskuttaa ilman arvonlisäveroa, myös verottaja vaatii ilmoittautumisen.  Miten ilmoitus tehdään ja minne, näitä kysymyksiä herää palvelun käynnistysvaiheessa.  

Kotitori antaa ohjausta ja neuvontaa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluntuottajien ilmoitusmenettelyssä. Kotitori vastaanottaa myös ilmoitusasiakirjat, jossa ne ennen Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon lähettämistä varmistetaan vastaavan ohjeistusta. Kun ilmoitus hyväksytään, tukipalveluiden osalta palveluntuottaja merkitään Pirkanmaan hyvinvointialueen rekisteriin. Vaikka ilmoituksen varaiset sosiaalipalvelut kuuluvat aluehallintoviraston rekisteriin, ne lähetetään ensin kirjaamoon lausunnon antoa varten. Tukipalveluiden ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ilmoituksissa vaaditaan samat asiakirjat.  

Kotitorin verkkosivuille on koottu ilmoitusmenettelyn ohjeistus. Käytännössä asiat eivät kuitenkaan aina selviä kirjallisten ohjeiden perusteella. Usein kummastusta herättää liiteasiakirjojen runsaus. Vaikka ilmoittaja olisi yhden henkilön toiminimi tai palvelu koskisi ainoastaan siivousta, kaikki ohjeen mukaiset asiakirjat vaaditaan tasapuolisen käsittelymenettelyn varmistamiseksi. Asiakirjojen selkeään sisältöön on tarpeen kiinnittää huomiota, jotta ne voidaan todeta tarkastusvaiheessa täyttävän viranomaisten vaatimukset.  

Asiakirjoista toiminta- ja omavalvontasuunnitelman sisältöihin liittyy eniten kysymyksiä. Perusteena asiakirjojen tarpeelle on sosiaalihuoltolaki, joka asettaa sosiaalipalveluiden omavalvonnan tavoitteet. Omavalvontasuunnitelmalla kuvataan, miten turvataan palveluiden laatu, asiakkaan oikeusturva ja toiminnan lainmukaisuus. Vaikka yrittäjästä suunnitelmat voivat tuntua tehtäväksi vain viranomaismääräyksiä varten, kyse on myös yrityksen työkaluista seurata ja kehittää palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sen mukaan, mitä kokemuksia saadaan käytännön työssä asiakkailta tai työyhteisöltä.  Kun on kerran suunnitelmat tehnyt ja laittanut paperit kuntoon, tulevaisuudessa asiakirjat on helppo päivittää mahdollisia muutosilmoituksia varten.  

Ilmoittautuminen tarvitaan myös ennen palvelusetelijärjestelmään hyväksymistä. Koska käsittelyajat voivat venyä molemmissa järjestelmissä kuukausiin, ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, etteivät asiakkaat tarpeettomasti joudu odottamaan palvelun käynnistymistä. 

Positiivisena muutoksena hyvinvointialueuudistus on tuonut ilmoittautumisiin helpotusta. Enää ei tarvitse ilmoittautua kaikkiin kuntiin, vaan yksi ilmoitus hyvinvointialueelle riittää. Ilmoitukseen merkitään kaikki kunnat, joihin palvelua tarjotaan. Vaikka ilmoittautuminen voi tuntua alussa työläältä, se kannattaa tehdä. Uusia yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan turvaamaan palvelut koko hyvinvointialueen laajuisesti.   

Tutustu lisää: Pirkanmaan kotitorin Palveluntuottajille ohjeisiin.

Kirjoittaja: Marja Heikelä työskentelee Alustapalvelu Sociala Oy:ssä palvelupäällikkönä. Hänen vastuullaan on kotona asumisen tueksi tarjottavat palvelut. Marjalla on keskeinen rooli myös Yhteisen hyvän alustalla toimivan Palveluhaun kehittämisessä ja palveluntuottajaverkostojen koordinoijana. Sociala toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen kumppanina ja tarjoaa palveluntuottajille neuvontaa ja ohjausta palveluiden rekisteröinneissä.